Общи условия за кампанията - Бозмов

Общи условия за кампанията

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА

с награди, организирана и провеждана от „ Бозмов” ЕООД

в периода от 18.03.2024 г. – 30.04.2024 г.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОМБОЛАТА

Член 1 (1) Томболата се организира и провежда от „Бозмов” ЕООД, регистрирано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ с ЕИК:117685969, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Русе, ул. „Свети Димитър Басарбовски” 13.

(2) Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата съгласно обявеното в настоящите Общи условия.

(3) В случай на настъпили вреди при провеждането на томболата по вина на организатора, организаторът отговаря само за тези вреди, които са причинени от него при форма на вина: умисъл и груба небрежност.

(4) Организаторът не носи отговорност за субективно тълкуване на настоящите Общи условия от участници в томболата, което тълкуване е в несъответствие и/или в противоречие с клаузите на настоящите Общи условия.

Член 2 Периодът, в който се организира и провежда томболата, започва от 09:00 ч. на 18.03.2024 г. и ще продължи до 23.59 ч. на 30.04.2024 г. В този период всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на настоящите Общи условия може да се регистрира за участие в томболата.

Член 3 Томболата се провежда във всички търговски обекти на “Месарска фабрика БОЗМОВ”,  а именно:

гр. СОФИЯ-1ж.к. “Младост”4; ул.”Филип Аврамов”38
гр. СОФИЯ-2ж.к “Света Троица” ул”Цар Симеон” бл.243
гр. СОФИЯ-3ж.к.”Гео Милев”; ул.”Благородна”№1
гр. СОФИЯ 4ж.к.”Люлин 10″; бул.”Луи Пастьор”бл.162,м-н №8
гр. СОФИЯ 5ж.к.”Люлин 6″; ул.”605″бл.607
гр. СОФИЯ 6ж.к. НАДЕЖДА 1, ул. Хан Кубрат, № 6
гр. ПЕРНИКМОЛ ПЕРНИК, ул. Св.Св. Кирил и Методий, № 23
гр. ВРАЦА-1ул. “Христо Ботев”50 и ул.”Любен Каравелов” 2
гр. ВРАЦА-2ул. “Александър Стамболийски”1
гр. ВРАЦА-3ж.к.”Дъбник”пазара
гр. БЯЛА СЛАТИНАул. “Търнавска” 41
гр. КНЕЖАул. “Марин Боев”-51
гр. КОЗЛОДУЙул. “Марин Воденичаров”-1в
гр. МОНТАНА-1Ул. “Любен Каравелов”-1
гр. МЕЗДРАул. “Александър Стамболийски”96
гр. ЛОМул.”Георги Кирков”-2
гр. ТРЯВНАул. “Ангел Кънчев”-79
гр. ПОЛ. ТРЪМБЕШул. “Търговска” 69
гр. БЯЛАул. “Шипка” 1
гр. ВЕТОВОул. “Трети март” 5
гр. КУБРАТул. “Никола Вапцаров” 8 бл.”Вежен”
гр. ДВЕ МОГИЛИбул. “България” 83
гр. СЛИВО ПОЛЕ
гр. СЕВЛИЕВО
бул. “България” 4
 ул. “Александър Стамболийски” 14
гр.РУСЕж.к “Възраждане”, ул.”Митрополит Григорий” 2
Гр.РУСЕул.”Бозвели” 22 бл”Вяра”
гр.РУСЕул.”Шипка” 22 с/у КООП ПАЗАР
гр.РУСЕул”Свети Димитър Басарбовски”-13

Член 4 Информация за томболата, както настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на уебсайта bozmov.com и на интернет страницата на организатора: https://www.facebook.com/bozmov и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на томболата. 

II. НАГРАДИ

Член 5 (1) При организиране и провеждане на настоящата томбола организаторът ще предостави общо 31 (тридесет и една) награди: 

 • 3 броя Philips Airfryer Combi XXL Connected HD9880
 • 3 броя Philips Мултикукър HD2151
 • 5 броя Philips тостер HD2650
 • 10 броя Книга с рецепти на Иван Звездев
 • 10 броя кошници с избрани продукти Бозмов

(2) Наградите посочени в ал.1, ще се получат от участници в томболата, които отговарят на условията за участие, както и условията за получаване на награда.

Член 6 На 07.05.2024 г. ще се организира теглене за определяне на печелившите участници, които ще получат по една от наградите, посочени по-горе.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Член 7 Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода: 18.03.2024 г.- 30.04.2024 г., е закупило стока от търговски обект на “Месарска фабрика БОЗМОВ”, посочен по-горе в чл.3, на стойност минимум 10.00 лева с ДДС, и се е регистрирало за участие в томболата съгласно всички обявени изисквания в настоящите Общи условия.

Член 8 (1) В томболата нямат право да участват служители и работници на „Бозмов“ ЕООД.

Член 9 Всеки участник в томболата отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.

Член 10 Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

IV. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Член 11 (1) Регистриране за участие се извършва на електронна платформа на интернет страницата на Бозмов ЕООД: https://bozmov.com/  чрез попълване на данни, които включват и номер на касов бон за направена покупка на минимална стойност 10 лв с ДДС в периода: 18.03.2024 г. – 30.04.2024 г. в търговски обект на “Бозмов” от посочените по-горе в чл.3 и чрез предоставяне на следните данни:

 • Две имена/ собствено и фамилно име/;
 • Мобилен телефонен номер;
 • Имейл за контакт;
 • номер на касов бон;
 • град;
 • възрастов диапазон.

(2) Всяко лице, имащо право на участие в томболата, може да направи регистрация чрез различен фискален бон за покупка на стока/и в периода: 18.03.2024г. – 30.04.2024 г. в търговски обект от посочените по-горе в чл.3. В рамките на периода на томболата, всеки участник може да участва с неограничен брой регистрации, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че дори да участва с повече от една касова бележка и да бъде изтеглен като печеливш повече от веднъж, всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

(3) С регистрацията си за участие в томболата всеки участник се съгласява изцяло и приема настоящите Общи условия.

(4) С регистрацията си всеки участник дава информирано съгласие „Бозмов“ ЕООД да събира, обработва, използва и съхранява личните му данни съгласно посоченото в Правилата за събиране, обработване и съхраняване на лични данни в провежданата и организирана томбола от „Бозмов“ ЕООД в периода: 18.04.2024 г. – 30.04.2024 г., публикувани на интернет страницата на „Бозмов”: https://bozmov.com/

V.ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

Член 13 Тегленето за определяне на печелившите участници ще се извърши на 07.05.2024 г. 

Член 14 (1) Тегленето за определяне на печелившите участници ще се извърши по следния начин:

 1. От електронната платформа на интернет страницата на „Бозмов“ ЕООД: https://bozmov.com/ ще се извади списък с всички регистрирани номера на фискални бонове с имената, с които всички участници в томболата са се регистрирали. 
 2. Първо ще се извърши проверка за изпълнение на изискванията за участие в томболата съгласно настоящите Общи условия. При констатиране на фискални бонове или неясни/неточни данни, които не отговарят на тези изисквания, участниците, които са ги регистрирали, ще се отстранят от тегленето.
 3. Всички участници, които са се регистрирали за участие в томболата съгласно обявените изисквания в настоящите Общи условия, ще участват в тегленето с имената и номера на касов бон, с който участват при регистрирането им за участие в томболата.
 4. След изтеглянето на 31 печеливши имена, ще се пристъпи към теглене и на 15 резервни имена с номера на касов бон. Наградата от участник, чийто номер е изтеглен като резервен, ще бъде получена от него, в случай, че печелившият участник за тази награда не се е явил в срока за нейното получаване или не отговаря на изискванията за участие в томболата или не представи документите, посочени по-долу в чл.16, за получаване на наградата.
 5. След изтеглянето на 31 печеливши имена и на 15-те резервни имена,  тегленето се обявява за приключено.

Член 15 (1) Печелившите номера на участниците в томболата, ще бъдат обявени на интернет страницата на организатора: https://www.facebook.com/bozmov на 07.05.2024 г. 

(2) В срок до 4 /четири/ работни дни от датата на тегленето на наградите,  печелившите участници, ще бъдат уведомени от организатора, че са спечелили съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от тях в регистрационната форма. С изпращане на имейл от организатора на посочения от тях имейл-адрес, ще се счита, че тези участници са уведомени за резултатите от тегленето на наградите. 

VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Член 16 Печелившите участници ще получат наградите, които са спечелили в томболата, ако в срок до 19.05.2024 г. включително се явят в съответния обект, от който са направили покупката за участие и регистрация в томболата, за получаване на спечелената от тях награда.

Член 16 (1) За получаване на наградата всеки печеливш участник трябва да представи:

 1. Фискалния бон в оригинал , с който се е регистрирал за участие в томболата;
 2. Документ за самоличност, от който е видно, че е физическо лице, навършило 18 години към датата на регистрацията за участието му в томболата.

(2) В срока по ал.1 наградата може да бъде получена и от упълномощено лице от печеливш участник след представяне от упълномощеното лице на изрично пълномощно от печелившия участник за получаване на наградата с нотариална заверка на подпис и съдържание, заедно с декларации от упълномощителя по чл.16, ал.1, т.3 и т.4, с нотариална заверка на подпис и съдържание. 

наг

Член 17 (1) В случай, че печеливш участник не се яви за получаване на наградата лично или чрез упълномощено лице в срока, посочен в чл.15, и/или на организатора не се представят всички документите, посочени в чл.16, печелившият участник губи правото да получи наградата. Същите последици ще настъпят и ако предоставените данни от участника при регистрацията му за участието му в томболата се окажат неверни и/или не отговарящи на изискванията за участие в томболата и това се установи от документ/ите, предоставени  за получаване на наградата.

(2) В случай, че печеливш участник не получи награда поради обстоятелства, посочени в алинея 1, тази награда има право да я получи участникът, чийто номер на касов бон е изтеглен като резервен.

Член 18 (1) За получаване на награда в томболата съгласно чл.17, ал.2  от участник, чийто номер е изтеглен като резервен, този участник следва да се яви лично или чрез упълномощено лице за получаване на наградата и да представи всички документите, посочени в чл.16, ал.1, а ако се представлява от упълномощено лице и пълномощно съгласно изискванията на чл.16, ал.2. 

(2) При неизпълнение на изискванията, посочени в предходната алинея,  и участник, чийто номер е бил изтеглен като резервен, ще изгуби правото да получи наградата. Същите последици ще настъпят и ако предоставените данни от този участник при регистрацията му за участието му в томболата се окажат неверни и/или не отговарящи на изискванията за участие в томболата и това се установи от документите, предоставени за получаване на наградата.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Член 19 (1) За провеждането на томболата от организатора ще се събират, обработват, използват и съхраняват лични данни на участниците съгласно Правилата за събиране, обработване, използване и съхранение на лични данни в организирана томбола от „Бозмов“ ЕООД с ЕИК: 1176859692,  в периода от 18.03.2024 г. – 30.04.2024 г., публикувани на интернет страницата на организатора: https://www.facebook.com/bozmov

(2) Допълнителна информация относно събиране, обработване, използване и съхраняване на личните данни може да се получи от всеки участник в томболата чрез подадено заявление, подписано с електронен подпис, на следния имейл-адрес на администратора: igra@bozmov.com

                    VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът на томболата не носи отговорност за подадена от печелившия участник неточна или грешна информация в регистрационната форма, а именно: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка, номер и дата на касовата бележка, и обект. Всеки печеливш участник си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на спечелената награда. В случай че печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства приемането на спечелената награда, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.

2. Изтеглен за печеливш участник няма право да получи наградата си и Организаторът на томболата не носи отговорност за това, че спечелената наградата не може да бъде получена, поради отказ или невъзможност на печелившия участник лично или чрез представител (когато това е позволено съгласно Официалните правила) да подпише необходимите за това документи или да се идентифицира, и/или да представи касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в томболата.

3. Изтеглен за печеливш участник губи правото си на награда, в случай че Организаторът на томболата не може да осъществи контакт с него на посочения от него email адрес и/или телефон за връзка в срок до 3 работни дни от определянето му за печеливш.

4. В случаите по чл. 15 и чл. 18 от Раздел VI, изтеглен за печеливш участник губи правото си на награда, в случай че не се е явил в определените срокове от информирането му за спечелването на съответната награда, съгласно Раздел VI лично или чрез представител. 

5. Организаторът на томболата не носи отговорност, ако печеливш участник е възпрепятстван да получи наградата лично или чрез представител в срока по предходната т. 4.

6. Организаторът на томболата има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията, посочени в Официалните правила.

7. Участници, които не спазват Официалните правила ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху томболата, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в томболата или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20 Организаторът има безусловно и неотменимо право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си, в следните случаи:

1.При настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятства коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

2. При започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД;

3. При промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

4. В други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

Член 21 (1) Всяко лице, което има необходимост от допълнителни разяснения по настоящите Общи условия, може да подаде заявление на следния имейл-адрес на организатора: igra@bozmov.com

(2) Поисканата информация по реда на предходната алинея ще  се предостави от „Бозмов“ ЕООД в срок до 5 работни дни от постъпване на искането чрез изпращане на имейл на електронната поща, от която е изпратен имейл до „Бозмов“ ЕООД за исканата информация. С изпращане на имейл от „Бозмов“ ЕООД на тази електронната поща, съдържащ отговор на поисканата информация, тази информация се счита, че е била предоставена.

(3) „Бозмов“ ЕООД няма да предоставя допълнителни разяснения, когато подаденото заявление е за предоставяне на информация, която се съдържа в настоящите Общи условия.

Член 22  Настоящите Общи условия могат да се изменят от „Бозмов“ ЕООД при констатиране на необходимост от внасяне на яснота в клаузите им при тяхното тълкуване и прилагане, както и за привеждането им в съответствие с нормативни разпоредби и нормативни промени.